Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa ja Sosiaali- ja terveysalaa koskevat SORA-säädökset


Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan heti alussa kirjallinen henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa sovitaan tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvät asiat sekä mahdolliset tukitoimet.

Henkilökohtaistaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen:

1) näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen
2) tutkinnon suorittaminen
3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai tutkinnon osa, tutkinnon taso, koulutustarpeet ja -toiveet
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen
 • onko aikaisemmin osoitettua osaamista, joka voidaan liittää osaksi tutkintoasi.

Tutkinnon suorittaminen

 • suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa hänelle soveltuvat tutkintosuoritusten järjestelyt
 • neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet.

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi suunnitellaan, missä ja miten ammattitaitoa hankit lisää. Ammattitaidon voit hankkia oppilaitoksessa, työpaikalla tai itsenäisesti opiskellen. Samalla suunnitellaan ja selvitetään ammattitaidon hankkimisen toimenpiteet ja ajankohdat. Näin toimien varmistetaan, että saavutat tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen ja sinulla on mahdollisuus suoriutua tutkintotilaisuudesta.

Mikäli sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan myös osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Sosiaali- ja terveysalaa koskevat SORA-säädökset

Vuonna 2012 voimaantulleen lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Koulutuksen järjestäjän mahdollisuudet puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin ovat parantuneet. Turvallisuusvaatimukset liittyvät sosiaali- ja terveysalalla alaikäisten turvallisuuteen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan on ilmoitettava hakulomakkeessa, jos hänellä on terveydellisiä tekijöitä, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen.
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista.
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikostausta

Koulutuksen järjestäjä pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaotteen ennen opintoihin liittyvää työssä oppimista alaikäisten parissa.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos opiskelijan opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisen kanssa työskentelyä ja opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta tai törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta, törkeästä ryöstöstä tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeeseen.

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, jos hänellä on aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen opiskelun aikana

 • Opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opiskeluun liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden.
 • On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
 • Opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen.