Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)


Tutkintokoulutuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää osaamisen hankkimisen suunnittelun sekä osaamisen osoittamisen suunnitelman aikatauluineen.

Tutkintokoulutus koostuu seuraavista vaiheista:

1) tutkintokoulutukseen tai pelkkään tutkintoon hakeutumisen vaihe
2) osaamisen hankkimisen vaihe
3) osaamisen osoittamisen vaihe näytöissä

Hakeutumisvaiheessa selvitetään

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai tutkinnon osa, tutkinnon taso, koulutustarpeet ja -toiveet
 • hakijan aikaisemmin hankittu osaaminen
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve
 • SORA-säädökset (soveltumattomuuden ratkaisuja)

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Koulutus suunnitellaan kyseisen ammatillisen tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkintorakenteiden mukaisesti. Osaamista hankitaan eri oppiympäristöissä, jossa oppilas saa opetusta ja ohjausta tavoitteena osaamisen saavuttaminen tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti.

Osaamisen kehittämissuunnitelmaan laaditaan opiskelijan kanssa yksilöllinen opintopolku hänen omista lähtökohdistaan käsin ja suunnitelma sisältää osaamistavoitteet, koulutuksen sisällön ja sen toteuttamisen menetelmät, aikataulut, oppimisympäristöt, oppimisen arvioinnin, urasuunnitelman ja palautemenetelmät.

Jokainen oppilas on oikeutettu saamaan ohjausta ja tukea tutkintokoulutuksen aikana. Myös erityistukea on oikeus saada.

Osaamisen osoittaminen näytöissä

 • suunnitellaan näytön suorittajan kanssa hänelle soveltuvat tutkintosuoritusten järjestelyt kyseisen tutkinnon perusteiden mukaisesti (mm. aikataulut, arviointimenetelmät, arvioijat, näyttöympäristö, oikaisumenettelyt ja arvioinnin uusiminen)
 • neuvotaan ja ohjataan näyttöjen suunnittelussa
 • otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet

Sosiaali- ja terveysalaa koskevat SORA-säädökset

Vuonna 2012 voimaantulleen lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Koulutuksen järjestäjän mahdollisuudet puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin ovat parantuneet. Turvallisuusvaatimukset liittyvät sosiaali- ja terveysalalla alaikäisten turvallisuuteen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan on ilmoitettava hakulomakkeessa, jos hänellä on terveydellisiä tekijöitä, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen.
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista.
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikostausta

Koulutuksen järjestäjä pyytää opiskelijaa toimittamaan rikostaustaotteen ennen opintoihin liittyvää työssä oppimista alaikäisten parissa.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos opiskelijan opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisen kanssa työskentelyä ja opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta tai törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta, törkeästä ryöstöstä tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeeseen.

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, jos hänellä on aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen opiskelun aikana

 • Opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opiskeluun liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden.
 • On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
 • Opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen.